Bitget goýumlaryny mahabatlandyrmak - 8000 dollar gazanyň

Bitget goýumlaryny mahabatlandyrmak - 8000 dollar gazanyň
 • Mahabat döwri: Çäkli däl
 • Mahabatlandyryş: 8,000 $
Öňdebaryjy cryptocurrency alyş-çalyş platformasy bolan Bitget, ulanyjylaryň gatnaşygyny höweslendirmek we sylaglamak üçin döredilen birnäçe mahabaty hödürleýär. Bu mahabat, goýum bonuslaryny, söwda ýaryşlaryny, ugrukdyryş programmalaryny we başgalary öz içine alýar, ulanyjylara söwda tejribesini artdyrmak üçin mümkinçilikler berýär. Ine, “Bitget” -iň mahabatlaryndan nädip peýdalanmalydygy we peýdalanjakdygy barada giňişleýin gollanma.


Bitget-de baýraklary nädip almaly

 1. Hasaba giriň we Bitget-e giriň
 2. "Goýum" düwmesine basyň
 3. Ilkinji goýumyňyzy dolduryň we 8000 dollara çenli almak üçin USDT-M Futures hasabyňyza geçiriň.
Bitget goýumlaryny mahabatlandyrmak - 8000 dollar gazanyň
Bellik : Goýumyňyzy USDT-M Futures hasabyňyzda saklaň. Söwda bonuslary her anna güni paýlanýar.


Tertipli sylag derejelerini düşündirmek

Bitget goýumlaryny mahabatlandyrmak - 8000 dollar gazanyň

Bitget-de mahabat düzgünleri

 1. Bu mahabat, diňe Bitget ulanyjylary tarapyndan ilkinji goýum üçin baýrak hödürleýär. Hiç hili baýrak ýok - her bir ulanyjy iň ýokary derejäni alýar.
 2. 5000 $ almak üçin azyndan 100,000 USDT goýuň we azyndan 30,000,000 USDT söwda ediň. Söwda mukdaryna gysga düşmek 730 $ almagy aňladýar. 8000 dollar almak üçin 125,000 USDT goýuň we azyndan 40,000,000 USDT söwda ediň. Ses talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi 730 dollar almaga hem sebäp bolýar.
 3. Söwda bonuslaryny tölegler, ýitgiler ýa-da margin üçin ulanmazdan ozal “Futures” hasabyna geçiriň, ýöne yzyna alyp bolmaýar.
 4. Dogry goýum, goýumyň umumy minusyna deňdir.
 5. Baýraklar her anna güni berilýär. Goýumy paýlanýança “Futures” hasabynda saklaň.
 6. Bu mahabat döwründe, ulanyjylar beýleki Bitget mahabatlaryna goşulsa ýa-da başga bir ýerde has köp baýrak talap etseler, diňe has ýokary sylag alarlar. Bu ýerde hödürlenýänlerden az alsalar, galan sylag berler.
 7. Bitget, goşmaça baýrak almak üçin birnäçe hasap açmak ýa-da bikanun işler bilen meşgullanmak ýaly biwepalyk ýa-da kemsidiji hereketler üçin gatnaşyjylary diskvalifikasiýa edip biler.
 8. Bitget mahabatyň şertlerini duýduryş bermezden üýtgedip biler.
 9. Bu mahabaty düşündirmek barada Bitget-iň soňky sözi bar. Has giňişleýin maglumat üçin müşderi goldawyna ýüz tutuň.
Thank you for rating.