Bitget-de hasaby nädip açmaly

Bitget-de hasaby nädip açmaly
Cryptocurrency söwdasynyň dinamiki dünýäsinde ygtybarly we ygtybarly söwda platformasyna girmek möhümdir. “Bitget Global” diýlip hem atlandyrylýan “Bitget”, aýratynlyklary we peýdalary bilen tanalýan cryptocurrency alyş-çalşygydyr. “Bitget” jemgyýetine goşulmak isleýän bolsaňyz, hasaba almak üçin bu ädimme-ädim gollanma, sanly baýlyklaryň tolgundyryjy dünýäsini öwrenmek üçin syýahatyňyza başlamaga kömek eder we kripto höwesjeňleri üçin näme üçin ileri tutulýan zatdygyna göz ýetirer.

Telefon belgisi ýa-da e-poçta bilen Bitget hasaby nädip açmaly

1. “Bitget” -e giriň we sag ýokarky burç sahypasyndaky “ Hasaba gir ” düwmesine basyň we hasaba alyş formasy bolan sahypa peýda bolar.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

2. Bitget belligini sosial ulgam (Gmail, Apple, Telegram) arkaly ýerine ýetirip bilersiňiz ýa-da hasaba almak üçin zerur maglumatlary el bilen girizip bilersiňiz.

3. [E-poçta] ýa-da [Jübi telefony] saýlaň we e-poçta salgyňyzy / telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.

Bellik:

 • Parolyňyzda 8-32 simwol bolmaly
 • Iň azyndan bir san
 • Iň bolmanda bir baş harp
 • Iň bolmanda bir aýratyn nyşan (Diňe goldaw: ~ `! @ # $% ^ * () _- + = {} [] |;:,.? /)

Bitget-iň Ulanyjy şertnamasyny we Gizlinlik Policyörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [Hasap döretmek] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
Bitget-de hasaby nädip açmaly
4. Barlamak prosedurasyny ýerine ýetiriň
Bitget-de hasaby nädip açmalyBitget-de hasaby nädip açmaly
5. Indiki çykýan ekrana girmek üçin kod bilen habar / e-poçta alarsyňyz. Kod tabşyranyňyzdan soň hasabyňyz dörediler.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
6. Gutlaýarys, Bitget-de üstünlikli hasaba aldyňyz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

“Apple” bilen “Bitget” hasaby nädip açmaly

Mundan başga-da, “Apple” hasabyňyz bilen “leeke girmek” arkaly hasaba girip bilersiňiz. Şeýle etmek isleseňiz, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. “Bitget” -e giriň we “ Hasaba gir ” düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

2. [Apple] nyşanyny saýlaň, açylan penjire peýda bolar we Apple hasabyňyzy ulanyp Bitget-e girmegiňiz soralar.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
3. Bitget-e girmek üçin Apple ID we parolyňyzy giriziň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
Bitget-de hasaby nädip açmaly

4. [Dowam et] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
5. Ondan soň awtomatiki usulda Bitget platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Gmail bilen Bitget hasaby nädip açmaly

Şeýle hem, hasabyňyzy Gmail arkaly bellige almak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. “Bitget” -e geçiň we “ Hasaba gir ” düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
2. [Google] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
3. E-poçtaňyzy ýa-da telefonyňyzy goýýan ýeriňizde giriş penjiresi açylar. Soňra [Indiki] düwmesine basyň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
. Soňra Gmail hasabyňyzyň parolyny giriziň we [Indiki] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
5. Bitget-iň Hyzmat şertlerini we gizlinlik ýörelgelerini okaň we razy boluň, soňra [Tassyklamak] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
6. Bitget-iň Ulanyjy şertnamasyny we gizlinlik ýörelgesini okaň we razy boluň we [Hasaba gir] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

7. Şondan soň awtomatiki usulda Bitget platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Telegram bilen Bitget hasaby nädip açmaly

1. “Bitget” -e geçiň we “ Hasaba gir ” düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
2. [Telegram] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
3. E-poçtaňyzy ýa-da telefonyňyzy goýýan ýeriňizde giriş penjiresi açylar. Soňra [Indiki] düwmesine basyň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
4. Telegramyňyzy açyň we tassyklaň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
5. Bitget-iň Ulanyjy şertnamasyny we gizlinlik ýörelgesini okaň we razy boluň we [Hasaba gir] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
6. Ondan soň awtomatiki usulda Bitget platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Bitget programmasynda hasaby nädip açmaly

Söwdagärleriň 70% -den gowragy öz telefonlarynda bazar söwdasy edýär. Her bazar hereketine bolşy ýaly reaksiýa bildirmek üçin olara goşulyň.

1. “Google Play” ýa-da “App Store” -da “Bitget” programmasyny guruň .
Bitget-de hasaby nädip açmaly
2. [Awatar] -a basyň, [Hasaba gir] saýlaň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
Bitget-de hasaby nädip açmaly
3. Hasaba alyş usulyny saýlaň, E-poçta, Jübi belgisi, Google hasaby ýa-da Apple ID-den saýlap bilersiňiz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Google hasabyňyz bilen ýazylyň:

4. [Google] saýlaň. Google hasabyňyzy ulanyp, Bitget-e girmek soralar. [Indiki] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
Bitget-de hasaby nädip açmaly
5. Barlagy tamamlaň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
6. Google hasabyňyza iberilen tassyklama koduny ýazyň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
7. Gutlaýarys! Bitget hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Apple hasabyňyz bilen ýazylyň:

4. [Apple] saýlaň. Apple hasabyňyzy ulanyp, Bitget-e girmek soralar. [Dowam et] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
Bitget-de hasaby nädip açmaly
5. Hasabyňyzy dörediň we tassyklama koduny ýazyň. Soňra Bitget-iň Ulanyjy şertnamasyny we Gizlinlik Policyörelgelerini okaň we razy boluň we [Hasaba gir] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
6. E-poçta hasabyňyza iberilen tassyklama koduny ýazyň
Bitget-de hasaby nädip açmaly
7. Gutlaýarys! Bitget hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

E-poçta / telefon belgiňiz bilen ýazylyň:

4. [E-poçta] ýa-da [Telefon belgisi] saýlaň we e-poçta salgyňyzy / telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Bellik:

 • Parolyňyzda 8-32 simwol bolmaly
 • Iň azyndan bir san
 • Iň bolmanda bir baş harp
 • Iň bolmanda bir aýratyn nyşan (Diňe goldaw: ~ `! @ # $% ^ * () _- + = {} [] |;:,.? /)

5. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody 10 minudyň içinde giriziň we [Iberiň] düwmesine basyň.
Bitget-de hasaby nädip açmaly
6. Gutlaýarys! Bitget hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Bitget-de hasaby nädip açmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Jübi telefonyny nädip baglamaly we üýtgetmeli

Jübi telefonyny nädip baglamaly we üýtgetmeli

Jübi telefon belgiňizi baglamak ýa-da üýtgetmek zerur bolsa, aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Jübi telefonynyň belgisini baglaň

1) Bitget web sahypasynyň baş sahypasyna giriň, hasabyňyza giriň we ýokarky sag burçdaky adam nyşanyna basyň

2) Jübi telefonynyň belgisini baglamak üçin şahsy merkezdäki Howpsuzlyk sazlamalaryna basyň

3) Jübi telefonynyň belgisini we hökmany amal üçin alnan tassyklama koduny giriziň

2. Jübi telefonynyň belgisini üýtgediň

1) Bitget web sahypasynyň baş sahypasyna giriň, hasabyňyza giriň we ýokarky sag burçdaky adam nyşanyna basyň

2) Şahsy merkezdäki Howpsuzlyk sazlamalaryna basyň we telefon belgisiniň sütünindäki üýtgeşmä basyň

3) Telefon belgisini üýtgetmek üçin täze telefon belgisini we SMS tassyklama koduny giriziň

Jübi telefonynyň belgisini baglamak / üýtgetmek diňe Bitget PC-de işledilip bilner

Parolymy ýatdan çykardym | Bitget-de paroly nädip täzeden düzmeli

Bitget hasabyna nädip girmelidigimiz barada ädimme-ädim gollanmamyza eýerip, Bitget hasabyňyza aňsatlyk bilen giriň. Giriş amalyny öwreniň we aňsatlyk bilen başlaň.

“Bitget” programmasyna ýa-da “Bitget” web sahypasyna giriň
1) Giriş girelgesini tapyň
2) Paroly ýatdan çykar düwmesine basyň
3) Hasaba alanyňyzda ulanan jübi telefon belgiňizi ýa-da e-poçta salgyňyzy giriziň
4) paroly tassyklamak paroly tassyklamak tassyklama kody
5) paroly täzeden düzmek


Bitget KYC Barlagy | Şahsyýetnamany barlamak amalyny nädip geçmeli?

Bitget KYC (Müşderiňizi biliň) Barlamak amalyny nädip üstünlikli geçirmelidigini öwreniň. Hasabyňyzy aňsatlaşdyrmak we hasabyňyzy goramak üçin gollanmamyza eýeriň.

 1. Bitget APP ýa-da HK-a giriň
 • APP: leftokarky çep burçdaky adam nyşanyna basyň (häzirki wagtda sessiýaňyzy talap edýär
 • Kompýuter: rightokarky sag burçdaky adam nyşanyna basyň (häzirki wagtda girmegiňizi talap edýär)
 1. ID tassyklamasyna basyň
 2. Sebitiňizi saýlaň
 3. Degişli şahadatnamalary ýükläň (Şahadatnamalaryň öň we arka + şahadatnamany saklaýan)
 • Programma surata düşmegi we şahadatnamalary ýüklemegi ýa-da surat albomlaryndan şahadatnamalary import etmegi we ýüklemegi goldaýar
 • Kompýuter diňe surat albomlaryndan şahadatnamalary import etmegi we ýüklemegi goldaýar
 1. Müşderi hyzmaty bilen tassyklanmaga garaşyň


Barlamak kody ýa-da başga habarnamalary alyp bilmesem näme etmeli

“Bitget” ulanylanda jübi telefonyny barlamak kody, e-poçta tassyklama kody ýa-da başga habarnamalary alyp bilmeseňiz, aşakdaky usullary synap görüň.

1. Jübi telefonyny barlamak kody

(1) Barlamak koduny birnäçe gezek basmaga synanyşyň we garaşyň

(2) Jübi telefonynda üçünji tarap programma üpjünçiligi tarapyndan petiklenendigini ýa-da ýokdugyny barlaň

(3) Onlaýn müşderi hyzmatyndan kömek gözlemek

2. Poçta tassyklama kody

(1) Poçta spam gutusy bilen petiklenendigini ýa-da ýokdugyny barlaň

(2) Onlaýn müşderi hyzmatyndan kömek gözlemek

[Biz bilen habarlaşyň]

Müşderi hyzmatlary : [email protected]

Bazar hyzmatdaşlygy : [email protected]

Mukdar bazary öndüriji hyzmatdaşlygy :[email protected]

Thank you for rating.